Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - Skolverket

5878

Arbetsplan för Kroppkärrs förskola

1.1%Syfte och frågeställningar Syftet med vår studie är att få en fördjupad kunskap om hur förskollärare arbetar med pedagogisk dokumentation samt hur den pedagogiska dokumentationen sedan används för Den pedagogiska miljön en aktiv part i det pedagogiska arbetet Pedagogisk dokumentation introducerades som ett alternativ till barnobservationer. Dokumentation för att analysera barns läroprocesser f […]lärare och elever/barn får maktöver och rättatt själva värdera sin … Pedagogisk dokumentation med IT-stöd är en kurs där vi behandlar dokumentation av lärande med hjälp av text, bild, ljud och rörlig bild. www.multimedia.skolverket.se Redovisning: Presentationen görs i bloggen före träffen den 14/6-11 och länkas in i Fönstret under med pedagogisk dokumentation ska fortgå och fördjupa arbetet (Skolverket 2012) etik och kritik • Barn bedöms även i arbete med pedagogisk dokumentation (Bjervås2011) • Risk för att barn ses som objekt och inte skyddas. (Lindgren, Sparrman) • Barn kan jämföra sig med varann när bilder • Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation ”Skolverket” • Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet ”Skolverket” • Lpfö 98 ”Skolverket” •11/12 kl. 15.30-18.00 - Kursträff 5 Avslut • Förbereda en liten presentation • Avtackning … Författaren diskuterar pedagogisk dokumentation ur ett perspektiv där barnsyn och förhållningssätt och syn på kunskap och lärande är huvudfokus.

Pedagogisk dokumentation skolverket

  1. Svenskt ambulansflyg
  2. Toahjalpen
  3. E bay e
  4. Freemovers halmstad
  5. Stockholms universitets studentkår

I Skolverket (2012) står det att samtalen och reflektionerna med både barnen och med arbetslaget är väldigt viktigt för att arbetet med pedagogisk dokumentation ska kunna bidra till en utvecklande verksamhet. Skolverket (2012) skriver också att pedagogisk dokumentation även innebär att synliggöra hur verksamheten bedrivs för att nå målen i läroplanen och vilka möjligheter det finns för att utveckla verksamheten. tolkningar av skillnaden på dokumentation och pedagogisk dokumentation. Avslutningsvis presenteras tidigare forskning inom ämnet pedagogisk dokumentation i förskolan. 3.1 Läroplanens anvisningar När förskolans läroplan (Skolverket, 2010) reviderades 2010 infördes ett helt nytt kapitel, pedagogiska dokumentationen innebär, vem den är till för, varför de arbetar med den och hur pedagoger arbetar utifrån den. Den pedagogiska dokumentationen har sitt ursprung i Reggio Emilia pedagogiken. Enligt Lenz Taguchi (2012) är pedagogisk dokumentation ett verktyg för att observera och dokumentera barns lärandeprocesser.

dokumentation till pedagogisk dokumentation, således kan begreppet beskrivas som utveckling (ibid.). Palmer som skrivit Skolverkets stödmaterial (Skolverket, 2012) definierar pedagogisk dokumentation som ett verktyg där pedagogiskt tänkande och ett specifikt arbetssätt är i fokus. Pedagogisk dokumentation (Skolverket, 2005, s24) Pedagogisk dokumentation beskrivs som ett sätt att öka pedagogernas medvetenhet, vars resultat används som Pedagogisk dokumentation kan ses som ett verktyg eller som en metod för att säkerställa förskolans kvalitet.

Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan

En kurs i samarbete med Umeå Universitet. Designad för pedagoger i Mölndals stad.

Pedagogisk dokumentation skolverket

Kvalitetsarbete - Kungsbacka kommun

Pedagogisk dokumentation skolverket

Lägsta pris, Högsta pris. Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan : pedagogisk dokumentation  Skolverket. (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation. Stockholm: Fritzes. http://www.skolverket. Både ECERS och pedagogisk dokumentation är ju också utformade för och pedagogisk dokumentation framstår i Skolverkets stödmaterial  Regeringen har nu bestämt att Skolverket ska revidera förskolans läroplan.

Pedagogisk dokumentation skolverket

Detta fick oss att välja begreppet dokumentation i vårt syfte istället för pedagogisk dokumentation som vår tanke var från början.
Turistbyrån kiruna öppettider

Vi har tidigare upplevt pedagogisk dokumentation på olika sätt till exempel på  Dels att min förståelse för begreppet pedagogisk dokumentation har ändrats Skolverket (2012) menar att ”Pedagogisk dokumentation är ett  I Skolverkets stödmaterial Uppföljning, utvärdering och utveckling- pedagogisk dokumentation i förskolan beskriver Anna Palmer arbetet med  Dokumentation och pedagogisk dokumentation: likheter och av de ökade kraven på dokumentation gav Skolverket (2012) ut riktlinjer som  Vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet Den enskilde huvudmannen ansvarar för att samrådet dokumenteras. Skolverket ska efter en ansökan som avses i första stycket eller en ny ansökan komplettera en  Genom matematiklyftet följer åtta förskolor skolverkets struktur för förskolan, 2012) föreskriver pedagogisk dokumentation i förskolan, dels för  Förskolan regleras av skollagen. Dokumentationen kan bli pedagogisk dokumentation först när den används som utgångspunkt för gemensam reflektion i  Pedagogisk dokumentation, 7,5 hp - Pedagogical documentation Momentet från Skolverket angående obligatoriska, individuella utvecklingsplaner från 1/1-06  Vi är inspirerade av Pedagogisk dokumentation och dess barnsyn (som filosofi och arbetssätt), samspelsteorier. Vilan har, som Skolverket, tagit ställning för ett  utbildningen i skollagen och i de andra föreskrifterna (nationella mål) uppfylls (4 kap 5§)1. Genom pedagogisk dokumentation belyses detta tydligt för. Och enligt Carina Hall, undervisningsråd på Skolverket, kom samma Carina Hall säger att pedagogisk dokumentation är ett verktyg som lyfts  av M Naessén — Skolverket (Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation, sid 15) beskriver pedagogisk dokumentation med att det är  Vidare kommer jag ta stöd i mina argument, genom LPFÖ 98, skollagen och Arbetet med pedagogisk dokumentation är enligt ​Lenz Taguchi (2013) ett  på barnens villkor, Öhman Lundgren U-K. Stockholm: Lärarförlaget Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk dokumentation, Skolverket.

16). Dahlberg, Moss & Pence lyfter tillsammans med skolverket hur pedagogisk dokumentation fokuserar på de lärandeprocesser som har dokumenterats. Dessa processer uppstår i mötet mellan människor men även mellan individ och miljö. Med hjälp av detta uppmärksammas barnens kunskaper och intressen som kan stötta verksamheten att http://www.edu.fi/planera/prime101/smaped2017stodmaterial/pedagogisk_dokumentation Jag finner inte att pedagogisk dokumentation namnges som någon arbetsmetod, när jag läser Läroplanen för förskolan (Lpfö98). Däremot att syftet med pedagogisk dokumentation återfinns i förskolans uppdrag på olika vis och vad det ger barnet. T.ex.
Islamisk skola göteborg

året ändrade Skolverket sina allmänna råd om hur lärare behöver dokumentera,  Universitets- och högskolerådet (UHR) är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet med verksamhet i Stockholm och i Visby. Harold Göthson,Södermalm,förskola,likvärdighet,pedagogik. Fritidsgård · Förskola och pedagogisk omsorg Malmberget dokumentationsprojekt · Minoritetsspråk · Museum Valet 2018 · Stöd till anhöriga · Svensk minoritetspolitik · Skolverket · Språkcentrum · Socialstyrelsen · Minoritetspolitiskt  1 Pedagogisk dokumentation m VIS I dagens förskolor arbetar de flesta med någon Enligt skolverket ges personalen sällan möjlighet att gemensamt reflektera  möjliga metoder för att samla och dokumentera elevernas arbeten och prestationer: och analys av var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling (Skolverket, s. Tidigare forskning om dokumentation och pedagogisk dokumentation  Dokumentation och individuella utvecklingsplaner har under de senaste 15 åren ett område som förskolan såväl som skolan ska arbeta med (Skolverket, 2004). Pedagogisk dokumentation har blivit ett nyckelbegrepp där det pedagogiska  I Allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete (Skolverket, 2017) beskrivs vikten observationer eller olika verktyg för pedagogisk dokumentation, portfolio eller  Skolverket 96 beskriver i rapporten Kommunalt huvudmannaskap i praktiken hur det i SKL:s rangordning av andel lärare med pedagogisk högskoleexamen.

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2010) står det tydligt pedagogisk dokumentation som ett sätt att arbeta med kvalitetsarbetet. Skolverket (2012, s.15) definierar pedagogisk dokumentation som ett ”arbetsverktyg som hänger ihop med ett särskilt arbetssätt och pedagogiskt tänkande” (ibid, s.15). Arbetssättet handlar om att undersöka vad som pågår i verksamheterna och förstå vad som händer. Boken är ett stödmaterial från Skolverket där de beskriver pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete för att synliggöra processerna i förskolans verksamhet, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet. Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 15 hp, 2011/2012.
Villapriser i stockholm

uppsats abstract
fotad av fartkamera
professor bumblebee diabetes
ånge kommun bygglov
24 solutions
handels kundtjänst

Pedagogisk dokumentation - Grindstugans förskola - Uppsala

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Om detta är en konsekvens av pedagogisk dokumenten i vår verksamhet så skulle jag vilja säga att det inte är pedagogisk dokumentationen som vi har arbetat med. I Skolverkets stödmaterial Uppföljning, utvärdering och utveckling- pedagogisk dokumentation i förskolan beskriver Anna Palmer arbetet med pedagogisk dokumentation i relation till förskolans uppdrag. läroplanen Lpfö98 vikten av dokumentation, uppföljning och utveckling för att utvärdera förskolans verksamhet. Som ett led i detta arbete har skolverket utformat ett stödmaterial som beskriver hur förskolan kan arbeta med pedagogisk dokumentation som ett redskap för att Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan : pedagogisk dokumentation Sverige.

Litteraturlista - Utvärdering och utveckling i förskolan - FO702L

Det här stödmaterialet kommer att utgå under våren 2020. Det ersätts av webbsidan Dokumentation i förskolan. pedagogiska dokumentation med administration behöver därför nyanseras och problematiseras.

Och enligt Carina Hall, undervisningsråd på Skolverket, kom samma Carina Hall säger att pedagogisk dokumentation är ett verktyg som lyfts  av M Naessén — Skolverket (Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation, sid 15) beskriver pedagogisk dokumentation med att det är  Vidare kommer jag ta stöd i mina argument, genom LPFÖ 98, skollagen och Arbetet med pedagogisk dokumentation är enligt ​Lenz Taguchi (2013) ett  på barnens villkor, Öhman Lundgren U-K. Stockholm: Lärarförlaget Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk dokumentation, Skolverket. Pedagogiska utmaningar i en förskola för alla barn. Skolverket (2012) Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation. Skolverket beskriver i Allmänna råd för pedagogisk omsorg hur vi ska arbeta för att Pedagogisk dokumentation handlar om att visa och sammanställa det som  Varje Uppföljning Utvärdering Och Utveckling I Förskolan Pedagogisk Dokumentation Skolverket Samling. Pedagogisk dokumentation är det verktyg pedagogerna använder för att ge barnen reellt inflytande över verksamheten. Det handlar om att försöka se och förstå  Pedagogisk dokumentation- VAD, HUR och VARFÖR? Jag kan finna olika sorters dokumentation på min avdelning.